Публічна оферта програми “How do you do?”

" >

Договір

Публічна оферта:

1. УМОВНІ УГОДИ.
1.1 Умовні угоди – це визначення, що містяться в цьому договорі, і є його невід’ємною частиною.
1.2 Визначення трактуються виходячи з їх сутності і змісту цього договору.
Нижче наведено список цих визначень:
•Продукт – об’єкт угоди сторін.
• «How do you do– Продукт, який є власністю Розробника і поширюваний будь-яким з можливих способів як в мережі інтернет, так і за його межами.
•Користувач – будь-яка фізична або юридична особа, яка має намір отримати Продукт і встановити (інсталювати) його в мобільний пристрій.
•Розробник – lissovaslobidka.com.
2. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ.
2.1 ця оферта (надалі – Договір) визначає особливості використання Продукту «How do you do.
3. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ ОФЕРТИ.
3.1 Надання Користувачу доступу до Продукту і його використання.
Продукт, що надається Користувачу: «How do you do.
Використання Продукту відбувається згідно з встановленими Тарифами, стільникового оператора Користувача.
4. МОМЕНТ УКЛАДЕННЯ ДОГОВОРУ.
4.1 Текст даного Договору є публічною офертою.
4.2 Акцепт оферти – встановлення (інсталяція) Продукту в мобільному пристрої.
4.3 Факт встановлення (інсталяції), Продукту є беззаперечним прийняттям Користувачем даного Договору.
Користувач, що встановив (інсталював) Продукт в мобільний пристрій, розглядається як особа, що набула з Розробником в договірні відносини.
5. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН.
5.1 Розробник зобов’язується:
5.1.1 З моменту укладення цього Договору забезпечити повною мірою всі зобов’язання перед Користувачем у відповідності з умовами, обумовленими цим Договором.
Розробник залишає за собою право невиконання зобов’язань, у разі виникнення форс-мажорних ситуацій.
5.1.2 Не розголошувати будь-яку приватну інформацію Користувача і не надавати доступ до цієї інформації третім особам, за винятком випадків, передбачених законодавством або за бажанням самого Користувача.
5.2 Розробник має право:
5.2.1 Змінювати цей Договір в односторонньому порядку, розміщуючи їх на сервері за адресою http://lissovaslobidka.com/
Всі зміни вступають в силу негайно після публікації.
5.2.2 Інформувати Користувача про всі зміни і доповнення щодо Продукту та новин Розробника.
5.3 Користувач зобов’язується:
5.3.1 До моменту укладення Договору ознайомитися зі змістом Договору Оферти.
5.3.2 На виконання своїх зобов’язань перед Розробником Користувач, останній повинен повідомити всі необхідні дані, що однозначно ідентифікує його як Користувача, так і достатні для доставки Продукту Користувачеві.
6. ГАРАНТІЇ.
6.1 Розробник робить все можливе, щоб забезпечити доступ Користувача до Продукту.
Поради та інформація, що даються Користувачеві, не можуть розглядатися як гарантії.
6.2 Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне виконання зобов’язань за Договором на час дії непереборної сили. Під непереборною силою розуміються надзвичайні і непереборні за даних умов обставини, що перешкоджають виконанню своїх зобов’язань, сторонами за цим Договором. До них відносяться : стихійні явища (землетруси, повені тощо), обставини суспільного життя (воєнні дії, надзвичайні стани, найбільші страйки, епідемії тощо), заборонні заходи державних органів.
Протягом цього часу сторони не мають взаємних претензій і кожна зі сторін приймає на себе свій ризик наслідків форс – мажорних обставин.
7. ПОРЯДОК ВИЗНАЧЕННЯ ТАРИФІВ ПРОДУКТУ.
7.1 Тарифи на використання Продукту визначається згідно з встановленими Тарифами, стільникового оператора Користувача.
8. ТЕРМІН ДІЇ ОФЕРТИ.
8.1 Строк дії даного договору встановлюється з 19 грудня 2013 і діє весь час використання Користувачем Продукту.
9. ІНШІ УМОВИ.
9.1 Продукт «How do you do є власністю Федоренка Юрія.
9.2. Всі суперечки та розбіжності, що виникають при виконанні сторонами зобов’язань за цим Договором, вирішуються шляхом переговорів.
У разі неможливості їх усунення, сторони мають право звернутися за судовим захистом своїх інтересів.
9.3 Продукт надається “як є”
Ні автори, ні правовласники ні Розробник, не несуть ніякої відповідальності ні перед ким би то не було за наслідки, як прямі, так і непрямого характеру, які можуть стати результатом використання Продукту «How do you do.
Розробник не несе ніякої відповідальності за неотримання очікуваного результату Користувачем від використання Продукту.
Розробник не несе відповідальності за дії та якість послуг і товарів, необхідних для використання Продукту, що надаються третіми особами. До них відносяться, але цим переліком не вичерпуються: працездатність мобільних пристроїв, дії і якість надаваних послуг зв’язку стільниковими операторами, інтернет-провайдерами, GPS і ін
Користувач використовує Продукт на свій страх і ризик, без будь-яких гарантій.
В іншому випадку утримайтеся від використання Продукту «How do you do.
Використання Продукту «How do you do означає повне прийняття Вами цих умов та відмову назавжди від будь-яких претензій до будь-якого характеру авторам, правовласникам і Розробнику у зв’язку з будь-якими результатами використання Продукту або відсутності таких результатів.
9.5 Відшкодування.
Ви будете захищати і оберігати нас і наших партнерів (і їх співробітників, директорів, агентів і представників) від будь-яких претензій, витрат, збитків, шкоди, судових рішень, податкових внесків, штрафів, процентів та витрат (включаючи, але не обмежуючись гонорарами адвокатам, які випливають з будь-яких претензій, позовів, аудитів, розслідувань, обстежень або інших розглядів з фізичною або юридичною особою, що є наслідком або відноситься до:
а) будь-яке фактичне чи передбачуване порушення ваших запевнень, гарантій, або зобов’язань, що викладені в цьому Договорі, включаючи без обмеження будь-які порушення наших правил «How do you do;
б) вашого протиправного або неправильного використання Продукту «How do you do;
в) будь-якого незаконного або шахрайського використання Продукту «How do you do.